BÀI KHẤN LỄ TẾ NGŨ

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Dì Đà Phật!

Kính lạy: Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương Đức Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân Đức Gia tiên và các hương lỉnh nội, ngoại Hôm nay ngày……tháng…….năm……. (âm lịch) Con trai trưởng là:…………..cùng toàn gia quyến.
Nhân ngày Tế ngu (cúng 3 ngày) theo nghi lễ cổ truyền. Chúng con kính sửa trầu rượu, cụ soạn, dâng lên trước linh toạ khóc mà than rằng:

Than ôi!

Vật đổi sao dời, mây bay, trăng khuyết Khá trách thay tạo hoá đa đoan.

Chi đến nỗi đàn con đau đớn, Nhớ cha (hay mẹ) xưa tính nết thảo hiền, dưới nhường trên kính, Ngoài làng trong họ, kẻ mến người yêu Tưởng cảnh, đoàn viên Trời cho sống tròn tám chín mười mươi tuổi; Đê đền công ơn ba năm bú mớm, Sẻ ngọt chia bùi một nhà sum họp Trời cho sông đủ ba vạn sáu ngàn ngày Để đền ơn chín tháng cưu mang, đẻ đau mang nặng.

Thương ơi!

Tóc tơ chưa báo, công đức chưa đền.

Bỗng đâu một phút hơi tàn, Ầm cung hạ cánh muôn năm giấc mộng, chìa rẽ Bắc Nam
Đành rằng phách lạc bơ vơ, tàng hiểm đã yên một giấc
Hồn bay phảng phất, biết đâu định sở mà về.
Dau khóc vắn than dài, tìm đâu cho thấy;

Dẫu tôi kêu sớm gọi, khôn nỗi dò la.
Thôi thi thôi!
Hơn một ngày không ở, kém một ngày không đi; Không còn sớm tôi trông nom, khuyên răn con cháu.
Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một chứng; Không còn người ngày đêm dạy bảo, săn sóc đàn
con..

Nay Sơ Ngu tế (Tam Ngu tế) dăng chút lòng thành Đĩa muối, lưng cơm, chén canh, đài rượu.
Công đức cao dày, trên linh toạ chứng tình chay nhạt;
Khóc than kể lể, hoạ may chín suối anh linh, được về.
Ôi! Thương ôi! Thượng hưởng!

Viết một bình luận