Cho biết tứ hướng chính khi làm cửa là gì?

Tứ hướng chính khi làm cửa là gì?

Bốn phương vị lớn trong kiến trúc truyền thống Trung Quốc lần lượt được phân biệt bằng hình tượng bốn con vật tâm linh. Đó là: Khổng Tước, Xà Quy, Thanh Long, Bạch Hổ. Ngoài ra còn có kiểu định nghĩa khác: tiền Chu tước, hậu Huyền vũ, tả Thanh long, hữu Bạch hổ.

Một căn phòng khi làm cửa thông thường có 4 cách lựa chọn chính: khai nam môn (cửa Chu tước), khai tả môn (cửa Thanh long), khai hữu môn (cửa Bạch hổ), khai bắc môn (cửa Huyền vũ).

Phong thuỷ học lấy việc phía trước cửa có danh đường làm cát.

Nếu trước cửa có lục nhân, ao hồ, vùng đất bằng hoặc bãi đỗ xe… thì làm cửa ở chính giữa nên là sự lựa chọn đầu tiên. Nếu trước cửa không có danh đường thì tốt hơn là làm cửa ở bên trái vì bên trái là Thanh long. Mà bên phải là Bạch hổ. Thông thường phía Bạch hổ sẽ kém và xấu hơn phía Thanh long nên làm cửa ở phía bên phải sẽ không có lợi bằng. Làm cửa ở phía Bắc là cửa Huyền vũ càng không có lợi vì nó còn gọi là Quỷ môn.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: