Hạt giống tâm hồn và ý nghĩa cuộc sống – Lá thư cho đời sau

Tri thức là vô hạn, nên chẳng ai có thể biết được tất cả một cách toàn diện và chắc chắn cả. Vì vậy, hãy không ngừng tìm kiếm và học hỏi về những điều mình chưa biết.

Cuộc sống luôn ẩn chứa những bài học mà chúng ta cần nắm bắt để trau dồi và hoàn thiện mình hơn.

Bức tranh đẹp nhất luôn là tác phẩm mà chƣa ngƣời họa sĩ nào hoàn thành. Vì vậy, cứ hãy mạnh dạn vẽ nên bức tranh ấy.

Kỷ lục thể thao vĩ đại nhất là kỷ lục chƣa đƣợc tạo lập, do đó, hãy biết ƣớc mơ làm nên những việc lớn.

Hãy sống mỗi ngày nhƣ thể đó là ngày cuối cùng ta còn đƣợc sống trên thế gian này.

Khi từ giã cõi đời, con ngƣời ta thƣờng không hôi tiếc về những điều mà mình đã làm, mà lại tiếc nuối về những điều chƣa làm đƣợc. Hãy sống sao cho khi mất đi, ta có thể mỉm cƣời mãn nguyện.

Cuối cùng, tôi phải thú nhận rằng tôi chẳng hiểu mấy về những cấu trúc nguyên tử hình thành nên vật chất và con ngƣời. Điều tôi biết chỉ đơn giản, kết quả của sự kết hợp tế bào, nhiễm sắc thể, gien di truyền… phức tạp ấy là từng con ngƣời rất khác nhau. Và rằng, sự có mặt của mỗi ngƣời chúng ta trên thế giới này đều có một ý nghĩa nhất định nào đó. Một khi thời gian sống của ta không còn nữa, chẳng ai khác có thể lấp đƣợc khoảng trống mỗi chúng ta để lại phía sau mình.

Xuất phát của chúng ta vẻ mặt sinh học có th. giống nhau, nhƣng mỗi ngƣời có quyền và khả năng riêng để tạo sự khác biệt độc đáo cho mình. Đó sẽ là điều gì thì tùy vào chính bạn.

Viết một bình luận