Hình gà trong nhân tướng học

LOẠI TƯỚNG BIẾN CÁCH: KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT

Thân thể trung bình, đầu nhỏ, Mắt nhỏ, tròng Mắt hơi vàng, mặc dầu tham vọng nhiều nhưng lại trọng điều nghĩa Khí, không bao giờ thất tín. Kẻ hình gà hậu vận rất tốt.

Viết một bình luận