Khi mơ thấy Bồ Tát là vui hay buồn?

Mơ thấy Bồ Tát ngự trên toà sen, thường là điềm sắp thành đạt công danh hoặc sẽ thi đậu.

Mơ thấy Bồ Tát bay ở lưng chừng trời rồi dần dần hạ xuống, thường là điềm gia đình sắp gặp vận

may.

Mơ thây Bồ Tát vuốt ve an ủi, thường là điềm sẽ được quý nhân mang danh lợi đến cho mình (bốn

bảy).

Viết một bình luận