Lông Mày quỷ (quỷ mi): nhân tướng học

CÁC LOẠI LÔNG MÀY ĐIỂN HÌNH

Sợi Lông Mày thô dài, có bề ngang rất rộng. Phía cuối Lông Mày có một số ăn lan xuống bờ Mắt (h21). Người có loại Lông Mày quỷ là người rất khôn ngoan, gian hiểm, tham bạo, ưa sử dụng thủ đoạn. Trong khi giao thiệp với người thường ra vẽ nhân nghĩa, nhưng thực tâm chỉ nhằm lợi dụng.

Viết một bình luận