Mơ thấy bè có ý nghĩa gì?

Mơ thấy mình đóng bè, thường là điềm sắp được việc.

Mơ thấy mình ngồi trên bè, thường là điềm sắp có tài lợi.

Mơ thấy mình ngồi trên bè với nhiều người bạn, thường là điềm sắp được người rủ mình hùn hạp

làm ăn có nhiều lợi lộc.

Viết một bình luận