Mơ thấy Cân là phúc hay họa?

Mơ thấy cân, thường là điềm ô nhục.

Mơ thấy đang cân món hàng gì đó, thường là điềm bị người bôi nhọ thanh danh mà không giải oan

được.

Mơ thấy mình đứng lên cái cân bàn, thường là điềm đang bị kiện tụng.

Mơ thấy đập cái cân vào đầu người khác, thường là điềm sắp bị thất kiện; nếu bị người ta đập cái

cân vào đầu mình lá điềm sắp thắng kiện (tám một).

Viết một bình luận