Mơ thấy Cào là điềm gì?

Mơ thấy cào đất, thường là điềm lành.

Mơ thấy cào cấu ai, thường là điềm sẽ hùn hạp với ai mà được tài lợi.

Mơ thấy mèo chó cào, thường là điềm xấu, xảy ra tai biến trong gia đình.

Mơ thấy chim bay từ trên cao sà xuống cào vào mặt, thường là điềm trong nhà sẽ mất một người

(một không một).

Viết một bình luận