Mơ thấy Câu Cá là cát hay hung?

Mơ thấy đang câu cá, thường là điềm phát đạt.

Mơ thấy câu cá trên ruộng khô cạn, thường là điềm thất vọng về mọi mặt (một không ba).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: