Mơ thấy Chăn Mền là phúc hay họa?\

Mơ thấy trùm mền lên người, thường là điềm sắp được quý nhân giúp đỡ.

Mơ thấy chăn mền có rận, rệp, thường là điềm có kẻ gian đang rình mò, đề phòng mất trộm.

Mơ thấy có người đem chăn mền đến cho mình, thường là điềm bị trở ngại trong công việc.

Mơ thấy chăn mền rách, thường là điềm sắp tìm được việc làm.

Mơ thấy chăn mền cháy, thường là điềm làm ăn phát đạt. (bốn bốn)

Viết một bình luận