Mơ thấy Chậu là điềm gì?

Mơ thấy mình bưng chậu đầy nước, thường là điềm sắp thành công trong công việc.

Mơ thấy bưng chậu nước cho bạn rửa mặt, thường là điềm sắp có bà vợ thứ nhì có đủ tài sắc.

Mơ thấy mình đang úp chậu này lên chậu kia, thường là điềm gia đình từ lâu ly tán đã có cơ hội

sum họp vui vẻ.

Mơ thấy có người bán chậu cho mình, hoặc mang chậu cho mình, thường là điềm công việc làm ăn

sẽ dễ dàng. Nếu mơ thấy chậu mất đáy, thường là điềm sẽ sạt nghiệp bất ngờ (một một ba)

Viết một bình luận