Mơ thấy Chém Lộn là điềm gì?

Mơ thấy chém lộn với ai, thường là điềm xấu, nên phòng tai nạn xe cộ.

Mơ thấy bị chém bị thương,, thường là điềm sẽ có triển vọng tách lũy tiền của.

Mơ thấy bị người khác chém mình mà không có máu, thường là điềm bệnh lâu sắp gặp được thuốc

hay; có máu mà nếu trong nhà có người bệnh, thường là điềm chẳng lành.

Mơ thấy mình bị chém lìa một tay hoặc một chân, thường là điềm sẽ gặp nguy hiểm trong công ăn

việc làm (một một bốn).

Viết một bình luận