Mơ thấy Chén Bát là họa hay phúc?

Mơ thấy khay chén bát, thường là điềm nhà sẽ có khách.

Mơ thấy đang sắp xếp chén bát, thường là điềm gia vận yên ổn, được quý nhân giúp đỡ.

Mơ thấy chén bát đổ vỡ, hoặc bị đập bể, thường là điềm xảy ra cãi vã trong gia đình.

Mơ thấy được chén bát bằng vàng hay bạc, thường ỉà điềm tốt về con cái; nếu nhà không có con,

thường là điềm gia đình sắp phát đạt.

Mơ thấy được chén bát bằng ngọc, thường là điềm được của hoạnh tài.

Mơ thấy được chén bát bằng sứ, thường là điềm được người mời ăn uống.

Mơ thấy chén bát khua, thường là điềm bị tai tiếng.

Viết một bình luận