Mơ thấy Cổ là hạnh phúc hay đau khổ?

Mơ thấy cổ mình tự nhiên to lớn ra, thường là điềm sắp được chia tiền của.

Mơ thấy cổ mình dài ra, thường là điềm có kẻ nịnh hót để chực moi tiền của mình.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: