Mơ thấy Cua lành hay dữ?

Mơ thấy con cua bò lên chân, thường là điềm có kẻ sinh sự.

Mơ thấy đạp chết một con cua, thường là điềm sẽ thắng được kẻ toan ám hại mình.

Mơ thấy cua rụng càng, thường là điềm sẽ vượt qua cơn nghèo ngặt (một bốn không).

Viết một bình luận