Mơ thấy Cung Tên là họa hay phúc?

Mơ thấy bắn nhau bằng cung tên, thường là điềm sắp có sự tranh giành quyền lợi.

Mơ thấy cung không giương lên được, thường là điềm anh em ly biệt.

Mơ thấy có người đem cung tên cho mình, thường là điềm được quý nhân giúp tiền của.

Mơ thấy cầm cung giương thẳng lên, thường là điềm gì được nấy.

Mơ thấy có người dùng cung bắn mình, thường là điềm người thân m ất tích bỗng nhiên trở về.

Mơ thấy mình dùng cung bắn người, thường là điềm sắp phải lìa xa quê hương (một bốn bốn).

Viết một bình luận

%d bloggers like this: