Mơ thấy Dây Kẽm là hạnh phúc hay đau khổ?

Mơ thấy mua dây kẽm, thường là điềm được thêm tài lộc.

Mơ thấy cột dây kẽm, thường là điềm công việc càng lâu càng phát đạt.

Mơ thấy dây kẽm gai, thường là điềm sẽ gặp trở ngại trong công việc.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn (ba bốn năm).

Viết một bình luận