Nếu mơ thấy Bồ Câu bạn sẽ được gì?

Mơ thấy bồ câu trắng đáp vào người, thường là điềm sắp được quý nhân giúp đỡ.

Mơ thấy bồ câu bay theo, dần dần tụ tập phía sau mình, thường là điềm sắp thoát được chuyện bực

mình, hoặc chấm dứt một vụ kiện tụng dai dẳng mà phần thắng sẽ về mình (hai hai, sáu hai)

Viết một bình luận

%d bloggers like this: