Nguồn gốc của thần dưới nhãn quan tướng học cổ điển Thần ở đâu mà ra?

THẦN, KHÍ, SẮC VÀ KHÍ PHÁCH: NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THẦN

Để giải đáp câu hỏi này, cổ nhân đã đưa ra lập luận sau: Con người, bẩm thụ tinh hoa của trời đất mà sinh ra. Thần là vật vô hình, là tinh hoa tối cực của con người có trước rồi mới có hình hài. Hình hài sở dỉ có là đến chứa đựng nội thần. Do đó thần bàng bạc trong nội tang con người.

Lúc ngủ thì nội thể, lúc thức thì hiện ra ở cặp Mắt.

Đối với chúng ta, lập luận trên không đủ nhưng có vài điểm khả dụng.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: