Tướng chồn trong nhân tướng học

LOẠI TƯỚNG BIẾN CÁCH: KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT 

Hình hài to lớn Sắc da mặt hồng như người uống rượu, Mắt và Lông Mày thanh tú. Người có tướng chồn ưa thích văn vẻ, kiểu sức tâm linh cơ xảo đa nghi, háo dâm nhưng tam trung hữu mĩ. Người đắc cách hình chồn không ưa các công việc cần cù bình sinh đủ ăn đủ mặc

Viết một bình luận

%d bloggers like this: