VĂN KHẤN GIA TIÊN

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô A Dì Đà Phật!

Kính lạy Tiên nội ngoại họ……………………..

Hôm nay là ngày……..tháng.:……. năm……….

Gia đình chúng con mới dọn đến đây là: (địa chỉ):………….

Chúng con thành tâm sắm lễ, quả can lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dăng lên trước ban thờ Cụ nội ngoại gia tiên. Nhờ hồng phúc tổ tiên, ông bà cha mẹ, chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới.

Nhân chọn được ngày lành tháng tốt, thiết lập án thờ, kê giường nhóm lứa, kính lễ khánh hạ.

Cúi xin các cụ, ông bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại họ………………. thương xót con cháu, chứng giám lòng thành, giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho chúng con, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, cháu con được bình an mạnh khoẻ.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trưởc án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam nô a di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Viết một bình luận