Ý NGHĨA VẬN MỆNH CỦA TRÁN VỀ: NHÂN TƯỚNG HỌC

TỔNG QUAN VỀ KHUÔN MẶT: TRÁN 

Trong đoạn dạng thức của trán, chúng ta có suy diễn những ý nghĩa thuộc về tính tình và trí tuệ. Thật ra, trán không phải chỉ có hai ý nghĩa đó mà còn có nhiều ý nghĩa vận mệnh rất phong phú. Vận mệnh con người trên trán đã được khảo sát trong các chương nói về Thiên Đình, nói về các bộ vị ở Thiên Đình như Thiên Trung, Thiên Đình, Trung Chính nói về cung Quan Lộc, cung Thiên Di. Tác giả không nhắc lại ở đây để tránh sự trùnh dụng và rườm rà.

Viết một bình luận

%d bloggers like this: