Khi mơ thấy Bia Mộ là báo hiệu điều gì?

Mơ thấy bia mộ của người thân, thường là điềm sẽ thành công trong cuộc sống.

Mơ thấy bia mộ, thường là điềm tài lợi sắp tới tay (năm không).

Leave a Comment