Mơ thấy bao thư là hung hay cát?

Mơ thấy bao thư phong kín lại, thường là điềm sẽ nhận được tin xa.

Mơ thấy minh đang mở bao thư ra, thường là điềm nhận được tin vui về tình duyên.

Mơ thấy mình xé bao thư liệng đi, thường là điềm tình duyên sắp thành (bảy sáu).

Leave a Comment