Mơ thấy Bùi Nhùi có ý nghĩa gì?

Mơ thấy mình đang đốt bùi nhùi, thường là điềm sắp được quý nhân giúp đỡ trong công việc làm

ăn.

Mơ thấy bùi nhùi tắt lửa, thường là điềm công việc ngưng trệ.

Mơ thấy vứt bùi nhùi, thường là điềm sắp xa quê hương (sáu sáu ).

Leave a Comment