Mơ thấy Bươm Bướm nghĩa là gì?

Thấy bươm bướm bay lượn, thường là điềm mọi việc không thành.

Con gái mơ thấy bươm bướm, thường là điềm tình duyên không thành.

Mơ thấy nhiều bươm bướm bay lượn, thường là điềm mọi việc sẽ không thành.

Leave a Comment