Mơ thấy Cây Tre là hung hay cát?

Mơ thấy tre, thường là điềm vượt trội; tre mọc trước sân, thường là điềm nên danh phận.

Mơ thấy trồng tre trước ngõ, thường là điềm được quý nhân giúp đỡ.

Leave a Comment