Mơ thấy Cờ nên vui hay buồn?

Mơ thấy vác cờ trên vai, thường là điềm danh dự sắp đến.

Mơ thấy treo cờ trước nhà, thường là điềm chuyện vui sẽ đến dồn dập.

Mơ thấy cờ của một quốc gia khác, thường là điềm thất bại đã gần kề (một ba bốn).

Leave a Comment