VĂN KHẤN LỄ CẢI TÁNG

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương

– Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân

– Con kính lạy chư gia tiên Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ
Hôm nay là ngày…. tháng…… năm……….., tại tỉnh….. huyện…… xã…… thôn………………..
Hiển khảo (hoặc hiển tỷ)………………….. mộ tiền Than rằng: Thương xót cha (hay mẹ) xưa, vắng xa trần thế.
Thác về, sông gừi, đất ba thước phải vùi chôn.
Phách lạc hồn bay, hình trăm năm khó gìn giữ; Lúc trước việc nhà bôi rôi, đặt để còn chưa hợp hướng phương.
Tới nay, tìm đất tốt lành, sửa sang lại, cầu an hình thể.
Rày thân: Phần mộ dời xong, lễ Ngu kính tế.

Hồn thiêng xin hường, nguyện cầu vĩnh viễn âm phần.
Phúc để dì lưu, phù hộ vững bền miêu duệ.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mồ A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Ghi chú: Lễ cải táng là lễ sang mộ, dời mộ.
Xin lưu ý: Theo phong tục trước và sau khi dời mộ phải khấn trình vái Long mạch, Sơn thần và Thổ thần nơi củ và nơi mới. Sau đây là văn khấn Long Mạch, Sơn thần và Thổ thần.

Leave a Comment